Til hovedinnhold

Leveringsvilkåra Våre

Prisar for serviceoppdrag; oppdrag utan forhåndsavtalt pris

I mange tilfelle vil det vere rasjonelt og økonomisk for begge partar å utføra oppdrag etter medgåtte timar og materiell, såkalla serviceoppdrag. Saksbehandlarane våre slepp å gjera synfaringar og priskalkylar, og vi slepp å ta høgd for uventa oppgåver. Går arbeidet lettare og fortare – blir det rimelegare! Materiell blir fakturert etter medgått.

Dette er den vanlegaste måten å gjera opp for slike små jobbar.

Nordvest Elektro Drift AS er godkjent lærlingebedrift.

Lærlingeordningen er ein viktig institusjon i norsk utdanningsvesen. Dersom ikkje anna er avtalt spesielt, nyttar vi oss av lærlingar under oppdrag utan varsel, og fakturerer i hht. prisliste. Som regel gjer lærlingen at oppdraget blir rimelegare for oppdragsgivar, då dei bidreg kor elles to montørar måtte arbeidd.

Tilbod

La oss gi deg eit tilbod på prospektet ditt. Ring oss på 70 07 44 70 eller send oss ein e-post for å avtala tid for synfaring. Vi samarbeider med andre lokale entreprenørar og kan visa til hjelp med totalentreprise av nybygg eller renovering.

Dokumentasjon.

Det blir sendt ut nødvendig og lovpålagd dokumentasjon etter kvart oppdrag. Dokumentasjon blir fakturert i hht. prisliste. Dersom dette blir tapt, og ny må framleggjast/blir sendt, blir det fakturert på nytt. Dette gjeld for internkontroll, samsvarserklæring, kursfortegnelse, bruksanvisninger, osb.

Avbestilling

Ved avbestilling av arbeid eller av produkt, vil det fakturerast komne kostnader og returkostnader av produkta. Ved avbestilling av arbeid mindre enn éin arbeidsdag før avtalt tid, vil det fakturerast oppmøte med minstepris, ein time og servicebil.

Arbeidar der kunden sjølv vil halda materiell

Kunden kan sjølv halda materiell, som vi monterer. Dette fordrar at alt materiell kan dokumenterast med samsvarserklæring i hht. gjeldande reglar. Materiellet må vera frå ein kjend leverandør, og inneha nødvendige godkjenningar, og dessutan vera eigna og forskriftsmessig til den installasjonen som blir ønskt. Dersom produkta ikkje samsvarer med krava våre, reserverer vi for oss retten til å fakturera medgått tid til å skaffa erstatningsprodukt, eventuelt om kunde sjølv ønskjer å skaffa dette fakturerer vi tida dette tek. Det blir tillagt eit tillegg på timepris, 30%. Prosjektering av anlegg, og produksjon av matriallister blir fakturert på timesbasis. Kunden kan òg halda delar av materiellet sjølv, slik som varme- eller lysutstyr. Om dette er produkt som naturleg ligg i porteføljen vår, blir tillagd eit redusert tillegg i timeprisen, 10%. Det blir innrømt inga form for garanti på produkt skaffa andre stad, heller ikkje i dei tilfella matrielliste er bestilte hos oss. Det blir aldri gitt retur eller tilbakekjøp av produkt skaffa andre stad.

Materiellprisar hos andre leverandørar.

Nordvest Elektro Drift AS kan ikkje forhalda seg til kva andre aktørar måtte selja produkt til over disk eller gjennom internet. Vi ønskjer å fakturera prisen for gjeng frå elektrikarar. Elektrikarar leverer produkt med lovpålagd garanti etter handverkarlova, dvs. ferdig montert. I praksis vil det seia at produkta blir demonterte og blir remonterte kostnadsfritt innanfor reklamasjonsvilkåra, der ein elles må stå for dette sjølv, og bringe varene til handelsstaden (disken eller internet-leverandør). Påslag på materiell inneheld faktorar som tilgjengelegheit, kompetanse og forteneste, og dessutan nemnde garantiar. Det varierer kva produkt som er mest utsette for å øydeleggjast, noko som gir utslag i ulike påslag frå produkt til produkt. For å sikra leveransane våre kan vi ikkje kjøpa inn for vilkår over disk eller på nett, eller nytta oss av lokketilbud. Ein del elektroprodukt har vore hyppig brukt til slik, noko som har gjort dei prisfølsomme.

Dei leverandørane vi vel må kunna stå for ein del av kompetanseleveransen, og generell produktstøtte. Vi er og avhengig av å bruka tid og ressursar på eigen produktkompetanse, og investerer kontinuerleg . Vi ønskjer å kunna finna det mest riktige og rasjonelle produkt og løysingar til kvar tid. Å selja produkt saman med handverkartenestene står for ein viktig del av inntektsgrunnlaget i bransjen vår. Både å selja fleire varer og å selja dei riktige varene. Slik er dette å samanlikna med all annan varehandel, vera seg klede, møblar eller daglegvarer. Vi tilbyr likevel kundane våre og å kjøpa inn produkta sjølv dersom dei ønskjer. Det er i hht. gitte vilkår (sjå prisliste over).

Servicebil minstesats.

Posten på faktura er del av kostnad til eit avgrensa lagerhald tilgjengeleg på oppdragsstaden i bil. Posten dekkjer drivstoff og andre direkte driftskostnader innanfor 10 km.

Fakturaadresse

Fakturaadressa vår er:

Nordvest Elektro Drift AS - Furene 40 - 6105 Volda

E-post adresse: post@nordvest-elektro.com