Til hovedinnhold

Etiske retningslinjer for Nordvest Elektro

Desse retningslinjene dekkjer kjerneområde som innkjøp, myndighetskontakt og pleie av forretningsforbindelsar/kundar og generelle tema som gåver, interessekonflikter og korrupsjon.

Overordnet

Bedriften og dens ansatte skal utøve sin virksomhet innenfor samfunnets lover og regler. Lovbestemte krav skal overholdes, og vi deltar ikke i ulovlig samarbeid eller konkurransehindrende aktiviteter. Vi stiller like store krav til våre leverandører som til oss selv.

Følgande krav gjeld i Nordvest Elektro

  • Bedriften skal tilby et sunt og trygt arbeidsmiljø med like muligheter for alle, uavhengig av rase, etnisitet, religion, alder eller seksuell legning.

  • Bedriften respekterer sine ansattes rett til organisering.

  • Våre ansatte skal ikke motta tjenester og gaver av større verdi fra kunder og leverandører. I tvilstilfeller skal leder for forretningsenheten konsulteres.

  • Ved deltakelse på arrangementer i andres regi skal faglig innhold vurderes, og bedriften skal fortrinnsvis dekke kostnadene for egne deltakere.

  • Vi skal vise måtehold i egne representasjonsaktiviteter, og tilstrebe program med faglig innhold og verdi for deltakerne.

  • Bedriften skal overholde gjeldende konkurranselovgivning. Kunder og leverandører skal behandles rettferdig.

  • Vi skal ikke, direkte eller indirekte, tilby, love, etterspørre, kreve eller godta ulovlige eller urettmessige penger eller gaver til personer eller selskap for å påvirke til konkurransemessige fordeler.

  • Regnskapsmessige transaksjoner skal rapporteres korrekt, ihht. god regnskapsskikk og anerkjente prinsipper.

  • Våre ansattes adferd er avgjørende for bedriftens omdømme. Ledere har et overordnet ansvar for å utøve ledelse som skaper en kultur der ryddig adferd anerkjennes, settes pris på og etterleves av alle ansatte.