Til hovedinnhold

Etiske retningslinjer for Nordvest Elektro

Desse retningslinjene dekkjer kjerneområde som innkjøp, myndighetskontakt og pleie av forretningsforbindelsar/kundar og generelle tema som gåver, interessekonflikter og korrupsjon.

Overordnet

Bedriften og dens tilsette skal utøva verksemda si innanfor lovene og reglane i samfunnet. Lovbestemte krav skal overhaldast, og vi deltek ikkje i ulovleg samarbeid eller konkurransehindrende aktivitetar. Vi stiller like store krav til leverandørane våre som til oss sjølv.

Følgande krav gjeld i Nordvest Elektro

  • Bedriften skal tilby eit sunt og trygt arbeidsmiljø med like moglegheiter for alle, uavhengig av rase, etnisitet, religion, alder eller seksuell legning.

  • Bedrifta respekterer retten for tilsette sine til organisering.

  • Våre tilsette skal ikkje få tenester og gåver av større verdi frå kundar og leverandørar. I tvilstilfelle skal leiar for forretningseininga blir konsultert.

  • Ved deltaking på arrangement i andres regi skal fagleg innhald vurderast, og bedrifta skal fortrinnsvis dekkja kostnadene for eigne deltakarar.

  • Me skal visa måtehald i eigne representasjonsaktivitetar, og ønskja program med fagleg innhald og verdi for deltakarane.

  • Bedrifta skal overhalda gjeldande konkurranselovgiving. Kundar og leverandørar skal behandlast rettferdig.

  • Vi skal ikkje, direkte eller indirekte, tilby, lova, etterspørja, krevja eller godta ulovlege eller urettmessige pengar eller gåver til personar eller selskap for å påverka til konkurransemessige fordelar.

  • Rekneskapsmessige transaksjonar skal rapporterast korrekt, ihht. god rekneskapsskikk og anerkjende prinsipp.

  • Åtferda til tilsette våre er avgjerande for omdømmet til bedrifta. Leiarar har eit overordna ansvar for å utøva leiing som skaper ein kultur der ryddig åtferd blir anerkjend, blir sett pris på og etterlevast av alle tilsette.