Til hovedinnhold

Nordvest Elektro Miljøpolicy

Vi skal innretta praksisen vår slik at han bidreg til å redusera skadeleg miljøpåverknad, og framme klimavennlege løysingar der dette er relevant. Vi skal ha rutinar som sikrar berekraft igjennom innkjøp, gjenbruk, gode arbeidsforhold og høg grad av miljømedvit hos våre tilsette, og skal kunne dokumentere dette overfor tredjepart.

Felles ansvar!

 • Alle våre tilsette skal vera kjent med miljømåla våre, og aktivt medverke til å oppnå måla.

Miljøpolicy

Nordvest Elektro sin miljøpolicy fordeler seg over fleire satsingsområde. Målet er å gjennomføre eit systematisk arbeid med miljøtiltak i kvardagen. Vi skal sjå til at verksemda oppfyller krav og gjennomfører tiltak for å ha ei meir miljøvennleg drift og eit godt arbeidsmiljø. Med dette ønskjer me å skapa tryggleik i arbeidet for eigne tilsette og omgivnadene.

Bedriftsetikk og arbeidsmiljø

Nordvest Elektro forpliktar seg til å sikra at arbeid som blir utførte skjer på grunnlag av eit anerkjent tilsetjingsforhold. Dette skal vera etablert i samsvar med gjeldande lover, forskrifter og praksis og dessutan internasjonale arbeidsstandardar.

Arbeidsmiljøet er ein viktig faktor for trivsel og produktivitet for Nordvest Elektro. Ein trygg og sunn arbeidsplass fører til auka engasjement, lågare sjukefråvær og betre prestasjonar. Å fokusera på arbeidsmiljøet handlar om å sikra at arbeidsplassen er ein trygg og sunn plass å vera, samtidig som ein gir dei tilsette ressursar og støtte for å trivast og utføra jobben sin på best mogleg måte. Det er derfor viktig for oss å ta ansvar for å skapa ein positiv arbeidsmiljøkultur, og å implementera tiltak som fremjar trivsel og produktivitet blant dei tilsette. Vi har sterkt fokus på trivsel og tryggleik og skal ha ein proaktiv haldning til det å framme fagleg og personleg utvikling for alle tilsette. Medarbeidarsamtalar blir gjennomførte årleg og vi blir samde om mål og utvikling.

Nordvest Elektro sine mål og krav

Verksemda vår skal ha eit effektivt miljøstyringssystem, dette inneber at vi forpliktar oss til å kontinuerleg arbeidd med å redusera den totale miljøbelastninga vår. Vi har interne krav i verksemda, spesielt knytt til avfall, energibruk, innkjøp og anna ytre belastning av miljøet.

HMS

 • Arbeid systematisk for å oppfylla krava i interkontrollforskriften.

 • Trivsel og tryggleik på arbeidsplassen

 • Jobbe aktivt for lågt sjukefråvær og tilby alternative arbeidsoppgåver.

 • Gode rutinar, instruksar og prosedyrar på kvart enkelt prosjekt blir utarbeidd før oppstart.

Transport

 • Vi skal planleggja oppdrag slik at me får meir effektiv køyring.

 • Vi skal redusere drivstofforbruk med 20% i 2023.

 • Vi skal i større grad streva etter at det blir valt el-bilar.

 • Vi skal ha 70% el-bilar innan 2027.

Energi

 • Vi skal arbeida kontinuerleg med energieffektivitet.

 • Varmepumper og nattsenking i lokala våre.

 • Lågenergibelysning, behovsstyrt belysning i lokala våre.

 • Årleg vedlikehald og service av ventilasjonsanlegg.

Avfall

 • Vi skal ha rett handtering av alt avfall på alle prosjekt og på eige lagar.

 • Mål om 90 % sorteringsgrad for heile bedrifta.

 • Handtera bilag, dokument og e-post mest mogleg elektronisk.

Innkjøp

 • Vi skal ta omsyn til miljø når me kjøper inn og forbruker og ha gode rutinar for innkjøpa våre.

 • Mål er at minst 90% av våre viktigaste leverandørar er sertifiserte.

 • Bidra til at kundane våre vel materiell som tek vare på miljøet best mogleg i livsløpsperspektiv.

 • Påverka sentrale leverandørar til å sertifiserast som miljøfyrtårnbedrift.