Til hovedinnhold

Personvernerklæring Nordvest Elektro

1. Innleiing

Denne personvernerklæringa vart publisert 04.05.23.

I Nordvest Elektro Drift AS tek me personvernet ditt på alvor, og det er viktig for oss å vera opne og tydelege på korleis me behandlar persondata om deg. Først og fremst bruker me personopplysningane dine for å kunna administrera kundeforholdet ditt med Nordvest Elektro Drift AS og levera gode tenester til deg. Er du kunde, leverandør eller samarbeidspartnar til Nordvest Elektro Drift AS er vi nøydde til å vita korleis vi skal kontakta deg, kva slags samarbeidsforhold vi har og kvar vi skal senda eventuelle tilbod, fakturaer, nyheitsbrev etc.

Vi ser òg til at ingen får innsyn i informasjon dei ikkje skal ha.

For oss er IT-tryggleik sjølvsagt, og derfor stiller vi høge krav både til oss sjølv, og til samarbeidspartnarane våre på ulike IT-verktøy.

Personvernerklæringa vår fortel om når og kvifor Nordvest Elektro Drift AS samlar inn personopplysningar, korleis vi bruker opplysningane om besøkjande på nettsidene våre, og korleis vi tek vare på tryggleiken til opplysningane. Personopplysningar er opplysningar eller vurderingar som kan knytast til deg som enkeltperson.

Nordvest Elektro Drift AS, ved CEO/Daglig Leier, er behandlingsansvarlege for behandlinga for verksemda av personopplysningar.

2. Nordvest Elektro Drift AS som tenesteleverandør

Nordvest Elektro Drift AS leverer fleire tenester til kundane sine, leverandørar og samarbeidspartnarar. For å kunna gi dei tilgang til desse tenestene har vi behov for å registrera personopplysningar som namn på kontaktperson, telefon og e-post adresse, og dessutan namn på bedrift. For å kunna behandla desse personopplysningane blir nytta GDPR forordningas Artikkel 6, første ledd b).

Nordvest Elektro Drift AS vil ved jamne mellomrom senda ut spørjeundersøkingar til kundar, leverandørar og samarbeidspartnarar med formål å få tilbakemelding på Nordvest Elektro Drift AS som verksemd og tenesta som blir levert.

Spørjeundersøkingar blir behandla anonymt.

3. Informasjon som blir innhenta via skjema på nettsidene våre

Informasjon som blir innhenta via kontaktskjemaa våre på nettsida vår kan bli lagra i vårt CRM system, og lagrast òg automatisk i Google. Formålet med denne behandlinga er å kunna svara på aktuelle førespurnader og på eventuell framtidig korrespondanse. Personopplysningar som blir innhenta er namn, e-post og telefonnummer. Det rettslege grunnlaget for behandling av personopplysningar i dette tilfellet er samtykke, GDPR forordninga Artikkel 6 første ledd b).

4. Nettstadsanalyse og informasjonskapslar (cookies)

For at Nordvest Elektro Drift AS til kvar tid skal kunna forbetra kvaliteten på nettstadene og dei tenestene som blir tilbodne innhentar vi bruksmønster til dei som besøkjer sidene. Døme på kva statistikken gir oss svar på er følgjande; kor mange som besøkjer sidene, kor lenge besøkja varer, kva nettstader brukaren kjem frå og kva nettlesar som blir nytta.

Til dette nyttar Nordvest Elektro Drift AS analyseverktøyet Google.

Google Analytics bruker informasjonskapslar (cookies) som er små mellombelse filer som blir lagra på eininga di når du besøkjer ein nettstad. Filene blir sletta automatisk etter ein gitt tidsperiode eller når nettsida du er på blir lukka.

For å ta vare på personvernet blir anonymiserte opplysningane slik at ein ikkje kan spora opplysningane tilbake til ein enkelt person. Dette blir gjort ved å bruka IP-anonymisering i Google Analytics der ein fjernar dei tre siste siffera i IP-adressa før informasjonen blir lagra og blir omarbeidd av Google. Les meir om denne teknikken er: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=no. Mottekne opplysningar er underlagde Googles retningslinjer for personvern: https://policies.google.com/privacy?hl=no

Vi bruker informasjonen frå Google Analytics i marknadsføring i t.d. Google Adwords, Facebook mm. for å unngå at du som kunde blir eksponert for unødig reklame.

Du kan sjølv bestemma om du ønskjer å akseptera eller avslå samtykke i lagring av informasjonskapslar. På nettvit.no kan du sjå korleis du sjølv kan styra dette: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

5. Utlevering av informasjon til tredjepart

Nordvest Elektro Drift AS deler ikkje personopplysningar med tredjepart. Men Nordvest Elektro Drift AS kan bruka tenesteleverandør til å levera tenester.

6. Databehandlaravtalar

Dine personopplysningar blir lagra i systema våre som er dekt av Databehandleravtaler med system-leverandørane våre.

7. Kor lenge lagrar me personopplysningane om deg?

Vi lagrar personopplysningane dine så kort som mogleg og berre så lenge som det er nødvendig, eller vi er pålagt lagring ved lov, og så lenge vi har eit kunde-/leverandør-/samarbeidsforhold.

Vi vil uansett lager opplysningar så lenge det følgjer av lov, og der det oppstår eit særleg behov. t.d. ved klager eller krav som blir retta mot oss eller av oss

8. Rettar

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å krevja innsyn i personopplysningar som me behandlar om deg og korleis dei blir behandla. Du kan òg krevja retting, sletting og avgrensing i behandlinga av personopplysningar.

Der behandlinga av personopplysningar er baserte på samtykke, kan du til kvar tid trekkja samtykket tilbake.

Du har òg rett til å klaga til ei tilsynsstyresmakt, her Datatilsynet, i samsvar med GDPR artikkel 13 andre ledd bokstav d). Kontaktinformasjon til Datatilsynet finn du på www.datatilsynet.no.

9. Endring av personvernerklæringa

Med jamne mellomrom vil det vera behov for å oppdatera eller endra personvernerklæringa. Ved større endringar vil me informera om dette via nettsida vår.

10. Kontaktinformasjon

Se www.nordvest-elektro.com for kontaktinfo.